STADGAR FÖR HALMSTADS KOMMUNS GEMENSAMMA PERSONALFÖRENING

Stadgar, antagna den 16 juni 2005, ändringar gjorda vid årsmöte 27 mars 2018
FÖRENINGS SYFTE
Det övergripande syftet med den kommungemensamma personalföreningen är att förbättra personalens välbefinnande och att medverka till att göra Halmstads kommun till en attraktiv arbetsplats.
FÖRENINGENS MÅL OCH INRIKTNING
Den kommungemensamma personalföreningen skall
 • främja och stärka en vi-känsla bland kommunens anställda
 • ge samtliga anställda möjlighet att sätta guldkant på sin fritid genom att erbjuda ett varierat utbud av aktiviteter
 • ta tillvara den anställdes goda idéer och krafter för att skapa en hälsosam organisation
 • höja attraktionsvärdet på kommunen som arbetsplats, samt • anpassa aktiviteterna efter medlemmarnas intressen och önskemål
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
§ 1KAF
Föreningen är ansluten till riksorganisationen Kommunanställdas Fritidsförbund (KAF).
§ 2Medlemskap
Föreningen erbjuder alla anställda i Halmstads kommun och dess bolag samt förtroendevalda inträde i föreningen.
§ 3Beslutande organ
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmötet utser styrelsen. När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.
§ 4Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller om styrelsen så beslutar, två styrelseledamöter i förening.
§ 5Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden får o m januari t o m december.
§ 6Stadgeändring
Förslag till ändring av dessa stadgar skall inges till styrelsen, som med eget utlåtande framlägger det vid nästa ordinarie årsmöte.
För godkännandet av nya stadgar erfordras att minst två tredjedelar av de röstande biträtt förslaget.
§ 7Upplösning av föreningen
Fråga om föreningens upplösning skall behandlas på två efter varandra följande årsmöten, varav ett ordinarie. Vid sista mötet skall upplösningsbeslutet för att bli gällande biträdas av minst två tredjedelar av de röstande.
I beslut om upplösning av föreningen skall anges att föreningens tillgångar skall användas till fördelning mellan vid tidpunkten för beslutet, då befintliga förvaltningsvisa personalföreningar.
ÅRSMÖTE OCH EXTRA ÅRSMÖTE
§ 8Tidpunkt, kallelse
Årsmöte skall hållas årligen före utgången av mars månad.
Kallelse till årsmöte, åtföljd av dagordning, kungörs genom styrelsens försorg via vid varje tidpunkt då befintliga informationskanaler. Kungörelse skall ske senast en månad före mötet. Har förslag väckts om stadgeändring, upplösning av föreningen eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen skall det anges i kallelsen.
Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt till styrelsen inkomna motioner och styrelsens förslag skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.
§ 9Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet
Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.
Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast åtta veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.
§ 10Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet
Samtliga medlemmar har rösträtt på mötet. Varje medlem har en röst. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.
§ 11Beslutsmässighet
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.
§ 12Beslut och omröstning
Beslut fattas med acklamation, dvs. med ja eller nejrop, eller om efter omröstning, votering, om så begärs.
Omröstning avgörs genom enkel majoritet såvida frågan inte gäller stadgeändring eller val. Vid omröstning som inte avser val har vid lika röstetal mötets ordförande utslagsröst. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.
§ 13Valbarhet
Valbar till styrelsen, valberedningen och som revisor är medlem av föreningen.
§ 14Ärenden vid årsmötet
Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:
 1. Fastställande av röstlängd för mötet
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av ordföranden och sekreterare för mötet
 5. Val av två justeringsmän som jämte ordföranden justerar mötets protokoll, samt vid behov skall vara rösträknare
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
 7. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret
 8. Framläggande av revisionsberättelse
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 10. Fastställande av verksamhetsplan och budget
 11. Val av ordförande för en tid av 1 år, tre ledamöter för en tid av 2 år väljs vid varje årsmöte, minst tre suppleanter för en tid av 1 år, en revisor och en revisorssuppleant för en tid av 1 år, tre ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en utses till sammankallande (I valet till valberedningen får inte styrelsens ledamöter delta).
 12. Behandling av motioner och förslag från styrelsen
§ 15Extra årsmöte
Extra föreningsmöte skall hållas om styrelsen så beslutar.
Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när revisor eller minst en tiondel av föreningens medlemmar så påkallar det. Sådan framställan skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.
När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar kalla till sådant möte att hållas inom två månader från kallelsen. Kallelse med förslag till dagordning skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet.
Vid extra föreningsmöte får inga andra ärenden än de som upptagits i kallelsen till mötet, företas till avgörande.
VALBEREDNING
§ 16Sammansättning, åligganden
Valberedningen består av en sammankallande och två övriga ledamöter valda av årsmötet.
Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.
Valberedningen skall senast 8 veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid.
Senast 6 veckor före årsmötet skall valberedningen meddela styrelsen sitt förslag.
REVISORER
§ 17Revision
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll samt övriga handlingar.
Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet.
Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.
STYRELSEN
§ 18Sammansättning
Styrelsen består av ordförande, sex ledamöter och minst tre suppleanter. Styrelsen bör vara allsidigt sammansatt med tanke på medlemmarnas fördelning.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.
Styrelsen äger tillsätta erforderliga arbetsgrupper.
Vid förfall för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t o m nästföljande årsmöte.
§ 19Kallelse, beslutsmässighet och omröstning
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst två ledamöter gjort framställning därom hos ordföranden.
Styrelsen kan fatta beslut när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Röstning får inte ske genom ombud. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträtt.
Vid sammanträde skall protokoll föras.